Matches for color #FFCC66

כרטיס שנה טובה
378
0
0
כרטיס שנה טובה
כרטיס שנה טובה מאוייר ומעוטר בזהבים .כרטיסי השנה הטובה היו נמכרים בדוכנים ובחניוית לקראת השנה החדשה .מרבית האנשים היו רוכשים ...

התחברות חברים