Matches for color #CCCC99

הצבא הבריטי
379
0
0
הצבא הבריטי
זוהי קבצה של ישראלים שהתגייסו לצבא הבריט בשנת 1943. תפקידם היה לבנות את בתי הזקוק באבדאן אבאירן. האיש עם הזקן ...
כתבה מעיתון
770
0
0
כתבה מעיתון
 הסיפור מאחורי הכתבה ...
משפחת מנדל
384
0
0
משפחת מנדל
אבא יוסף אמא חנה לינדה משה ומרגלית מנדל בשנת 1962
אני ואמא באבו-טור
405
0
0
אני ואמא באבו-טור
אני ואמא חנה בבית בשכונת אבו-טור בירושלים בשנת 1965
ביקור בעיר העתיקה
385
0
0
ביקור בעיר העתיקה
אמא חנה סבתא מרגלית דודה יהודית ובעלה ממה בביקור בעיר העתיקה בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים-1968.
אבי - לויטננט סלו רינגר
428
0
0
אבי - לויטננט סלו רינגר
אבי - לויטננט סלו רינגר איתי (אלכס) ועם אחי אדם באלכסנדריה.

התחברות חברים