Matches for color #999999

יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
109
0
0
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
אני - יצחק ואחי מרדכי - היחידים שנותרו מבין שבעת ילדי המשפחה שנספו יחד עם ההורים בשואה.
משפחת מנדל
109
0
0
משפחת מנדל
אבא יוסף אמא חנה לינדה משה ומרגלית מנדל בשנת 1962
שבתאי עם חבריו לכיתה
125
0
0
שבתאי עם חבריו לכיתה
אחי שבתאי הי"ד שנספה בשואה
טירונות
112
0
0
טירונות
משה בטירונות בשנת 1968.
ביקור בעיר העתיקה
117
0
0
ביקור בעיר העתיקה
אמא חנה סבתא מרגלית דודה יהודית ובעלה ממה בביקור בעיר העתיקה בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים-1968.
אבא
113
0
0
אבא
אבא יוסף מנדל בעבודה במכס בירושלים בשנת 1960

התחברות חברים