Matches for color #333333

משפחת מנדל
109
0
0
משפחת מנדל
אבא יוסף אמא חנה לינדה משה ומרגלית מנדל בשנת 1962
שבתאי עם חבריו לכיתה
125
0
0
שבתאי עם חבריו לכיתה
אחי שבתאי הי"ד שנספה בשואה
טירונות
112
0
0
טירונות
משה בטירונות בשנת 1968.
ביקור בעיר העתיקה
117
0
0
ביקור בעיר העתיקה
אמא חנה סבתא מרגלית דודה יהודית ובעלה ממה בביקור בעיר העתיקה בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים-1968.
אבא
113
0
0
אבא
אבא יוסף מנדל בעבודה במכס בירושלים בשנת 1960
אבי - לויטננט סלו רינגר
119
0
0
אבי - לויטננט סלו רינגר
אבי - לויטננט סלו רינגר איתי (אלכס) ועם אחי אדם באלכסנדריה.
האוהל במעברת בת-ים
107
0
0
האוהל במעברת בת-ים
האוהל במעברה היה בית ומחסה אך יותר מהכל סימל את תקופת המעברות בבת ים לשם הועברנו עם עלייתנו לארץ אחרי ...

התחברות חברים