Matches for color #333333

מתחת לחופה
112
0
0
מתחת לחופה
החתונה שלנו -  מתחת לחופה פנינה ויצחק קרן בבית החייל בחיפה.
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
109
0
0
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
אני - יצחק ואחי מרדכי - היחידים שנותרו מבין שבעת ילדי המשפחה שנספו יחד עם ההורים בשואה.

התחברות חברים